עמותות המגורים הינן עמותות ללא מטרות רווח שמטרתן לתכנן, להקים ולפתח שכונות מגורים ברחבי ישראל עבור משרתים בשירות קבע בצה"ל ומשרתים בשלוחות אחרות של מערכת הביטחון ובעבור בני/ בנות זוגם.

כל מיזם מגורים מוקם באמצעות עמותה, המאגדת בתוכה את כל המשתכנים המצטרפים למיזם. העמותה אחראית לביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך הקמת המיזם.

מטרת הקמת המיזם באמצעות עמותה הינה לאפשר למשתכנים שהצטרפו למיזם להמשיך בתפקידיהם בכוחות הביטחון בשעה שהעמותה, הפועלת בשליחותם, מבצעת עבורם את כל שלבי המיזם.

העמותה הינה ישות משפטית עצמאית. 

עד היום הוקמו ע"י עמותות המגורים  כ-6,000 יחידות דיור בשכונות רבות מצפון הארץ ועד דרומה.

שכונות אלה מהוות אבן שואבת לחיי קהילה ענפים ולחיזוק היישוב. 

בכל המיזמים נמסרו למשתכנים יחידות דיור ברמה גבוהה, במחירים אטרקטיביים, ביחס למחירי השוק, והן משמשות מודל לחיקוי בשוק הבנייה האזרחי.

 

למה איתנו?

 • ניצול יתרון לגודל ולשיטה
 • שקט נפשי
 • מעטפת מימון אישית
 • עמידה בתקציב, איכות בנייה ולוחות זמנים
 • ליווי צמוד משלב הפרסום ועד סוף שנת הבדק הראשונה
 • פיתוח שכונתי במקביל לבניית יחידות הדיור
 • סטנדרטים גבוהים וחלופות לבחירה
 • אטרקטיביות כלכלית
 • ניסיון ומוניטין

 

 

מטרות העמותה, תפקידיה וסמכויותיה:

 • לתכנן, ליזום, להקים ולפתח שכונות מגורים ביישובים ברחבי הארץ עבור משרתים בשירות קבע ומשרתים בשלוחות אחרות של מערכת הביטחון ובעבור בני/בנות זוגם, שייבחרו על-פי קריטריונים, ויצטרפו כחברים בעמותה ("המשתכנים").

 • לעודד ולתמרץ התיישבות והשתכנות וכן התקשרות עם גורמים שיעסקו בתכנון, ביצוע, ניהול ופיקוח, בכל הקשור להקמת יחידות דיור איכותיות בשכונה בעבור המשתכנים.

 • לייצג את המשתכנים בפני כל רשות ו/או משרד ממשלתי ו/או כל גוף רלוונטי אחר, בכל פעולה הדרושה לצורך הקמת השכונה ופיתוחה, לרבות השגת כל ההיתרים והרשיונות הדרושים לשם כך וקביעת התנאים למתן היתרים ורשיונות אלה.

 • לספק במישרין ו/או באמצעות התקשרות עם גוף שלישי שירותים פרטיים ו/או ציבוריים למשתכנים בקשר עם הקמת יחידות הדיור ופיתוח השכונה.

 • להקים, לפתח ולעודד הקמה של מוסדות תרבות, חינוך, בריאות, ספורט ורווחה בשכונה וכן לארגן ולקיים את כל הפעילויות בהם.

 • לעודד הקמת מקורות תעסוקה באיזור השכונה.

 

חברות בעמותה

חברי העמותה יהיו:

 • משתכנים, אנשי צבא קבע וכוחות הביטחון אשר רכשו יחידת דיור במיזם. 
 • "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ"
 •  בן זוג של מי שנתקבל למיזם בתנאי שחתם על בקשת הצטרפות לעמותה (נספח לחוזה).

 

הוועד המנהל

 • הוועד המנהל הינו הגוף הניהולי של העמותה ובו מתקבלות ההחלטות השוטפות הנדרשות לצורך הקמת המיזם.
 • בוועד המנהל חברים אזרחים, הנבחרים בקפידה בתחילת דרכה של העמותה.
 • אזרחים אלו עוסקים באספקטים שונים של שוק הנדל"ן והבנייה, והם בעלי הניסיון, הידע וההכשרה המקצועית הדרושים לצורך ניהול המיזם והקמתו.
 • לוועד המנהל נבחרים באסיפה הכללית חברים מקרב המשתכנים במיזם ומהווים את נציגיהם בוועד המנהל. זאת על מנת לאפשר שיתוף פעולה של המשתכנים בעשייה היומיומית של הקמת המיזם.

 

האסיפה הכללית

 • האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה.
 • האסיפה הכללית של העמותה תתכנס לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שייקבעו על ידי הוועד המנהל.
 • לכל חבר בעמותה תישלח הודעה בכתב על קיומה של האסיפה הכללית לפחות 14 ימים לפני מועד כינוסה של האסיפה. בהודעה יפורט סדר יומה של האסיפה.

 

הגוף המבקר

לעמותה נבחר באסיפה הכללית הראשונה רואה חשבון מבקר ובנוסף נבחרים 3 משתכנים לוועדת ביקורת.